Thông tin văn bản:
23/NQ-HĐND
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2)
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh