Thông tin văn bản:
22/NQ-HĐND
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh