Thông tin văn bản:
21/NQ-HĐND
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh