Thông tin văn bản:
21/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh