Thông tin văn bản:
20/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí trong năm 2023 (đợt 1)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh