Thông tin văn bản:
20/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
01/01/2023
HĐND tỉnh