Thông tin văn bản:
20/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh