Thông tin văn bản:
18/NQ-HĐND
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A, KCN Nam Cấm
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh