Thông tin văn bản:
15/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
07/11/2023
HĐND tỉnh