Thông tin văn bản:
12/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa được phân bổ, chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh đã bố trí trong năm 2022
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
05/05/2023
HĐND tỉnh