Thông tin văn bản:
10/NQ-HĐND
Nghị quyết Về phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập và điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh