Thông tin văn bản:
10/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
05/05/2023
HĐND tỉnh