Thông tin văn bản:
09/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
24/07/2022
HĐND tỉnh