Thông tin văn bản:
07/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
24/07/2022
HĐND tỉnh