Thông tin văn bản:
03/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
02/05/2024
HĐND tỉnh