Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Cam Lâm

Trước đó, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng tại Uỷ ban nhân dân xã Cam Lâm và Bình Chuẩn. Qua khảo sát tại 02 xã và làm việc với phòng Nội vụ  huyện, thấy rằng, trong thời gian qua, việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện) tham mưu triển khai theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và kế hoạch của UBND cấp huyện, cấp tỉnh. Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua yêu nước đã được Uỷ ban nhân huyện triển khai phát động đến các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức…, đồng thời tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng kí danh hiệu thi đua. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Trong 02 năm, đã có rất nhiều lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng. Việc khen thưởng đã kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. 

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Bình Chuẩn

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị, ngành, đoàn thể, thôn, bản chưa quan tâm thường xuyên, hiệu quả triển khai phong trào chưa cao; việc lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn ít và chưa đa dạng trên các lĩnh vực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND một số xã chưa thường xuyên, liên tục; việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên, chưa thực sự tạo sức lan toả rộng rãi trong quần chúng Nhân dân…

Đoàn giám sát làm việc với phòng Nội vụ huyện

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Thanh Toàn - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác tham mưu việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thời gian tới, phòng Nội vụ huyện cần quan tâm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào dân vận khéo; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư…qua đó phát hiện ra các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, chú trọng xây dựng các mô hình điển hình, các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan toả sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Mặt khác, việc đánh giá, bình xét phải công bằng, công khai, dân chủ, chặt chẽ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, ưu tiên đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, thôn, bản để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.