Xác định tầm quan trọng đó, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ trong Đảng bộ Văn phòng.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về thi hành Điều lệ Đảng”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”… đến các Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Văn phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ thông qua việc lồng ghép trong Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm, tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Đảng ủy

Đảng ủy Văn phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ thông qua việc lồng ghép trong Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm, tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Đảng ủy và chỉ đạo trực tiếp các đồng chí cấp ủy viên, bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Định kỳ (trước và sau các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra và các Chi bộ tại các phiên sinh hoạt Đảng ủy để Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Đảng ủy Văn phòng xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy căn cứ vào các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ để tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ngay từ đầu năm, đảm bảo tính hiệu quả, thực tiễn. Trong quá trình xây dựng đã chú trọng việc thu thập thông tin, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, lấy ý kiến của các đồng chí trong Đảng ủy và căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm của Đảng ủy để xây dựng và điều chỉnh  đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, thực chất (như năm 2021 Đảng ủy chỉ đạo nắm bắt tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; năm 2023 Đảng ủy chỉ đạo kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026…)

Từ khi thành lập Đảng bộ mới đến nay (trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh và Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh vào tháng 8 năm 2021), mặc dù có thời gian chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19, bên cạnh đó Đảng bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị rất quan trọng (tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức các kỳ họp về kiện toàn nhân sự, sáp nhập cơ quan…) nhưng công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, cơ bản theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra chuyên đề và 4 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tích cực tham mưu Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; tổ chức 02 cuộc kiểm tra và tiến hành giám sát thường xuyên.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ

Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Việc kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm quy trình, thủ tục, phương pháp tiến hành; qua kiểm tra, giám sát đã giúp các Chi bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ (năm 2022, Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác lập, lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, bài bản theo quy định.

Có được kết quả đó, cùng với sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng và vai trò tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng ủy Văn phòng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tháng 02/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát từ năm 2021 đến năm 2023 đối với Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Văn phòng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Để phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết 

Thứ hai là, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần xây dựng chương trình kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ được giao theo Điều 32 Điều lệ Đảng, quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 02-ĐA/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát cấp ủy viên cùng cấp. Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để thực hiện và tham mưu thực hiện đảm bảo thời gian, quy trình, chất lượng. Thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thứ ba là, các Chi bộ xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tích cực theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Chi bộ xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định.

Thứ tư là, thực hiện kịp thời các chủ trương của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra đảng đến năm 2030.