Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng

Tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, mà trong đó công tác bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận, những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại Công đoàn Văn phòng đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác phân công cán bộ theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.

Với những cố gắng nỗ lực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, từ khi thành lập Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tháng 7/2021) đến nay, Công đoàn đã đề nghị kết nạp Đảng đối với 01 đoàn viên công đoàn và cử 04 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Qua đó, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển Đảng viên hàng năm, trong nhiệm kỳ của Đảng bộ và các Chi bộ.

Bên cạnh đóng góp vào việc phát triển Đảng viên, Công đoàn Văn phòng đã tích cực tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó, các chủ trương, chính sách, quan điểm, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần vào công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Văn phòng phát động được đông đảo đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tích cực tham gia, hưởng ứng, mang lại hiệu quả cụ thể, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua phong trào này, các đoàn viên đã hăng hái tham gia, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cụ thể như: việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử, tổ chức “kỳ họp không giấy” của HĐND tỉnh, nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của cơ quan dân cử, tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân, kiến nghị cử tri… Các phong trào thi đua trong hoạt động chuyên môn có vai trò rất quan trọng góp phần vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

img_20221231_105354.jpg
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm đã phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên Công đoàn rất thiết thực, hiệu quả

Ngoài phong trào thi đua trong hoạt động chuyên môn thì Công đoàn Văn phòng đã phát động nhiều phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi với đông đảo đoàn viên tham gia như thành lập đội bóng chuyền hơi nữ; thành lập câu lạc bộ dân vũ…; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào thi đua xây dựng Văn hóa công sở... đều có những đóng góp nhất định vào công tác tham gia xây dựng Đảng của Đảng bộ, Chi bộ.

web_photo_editor.jpg
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đông đảo đoàn viên tham gia, giúp tăng cường sự đoàn kết, gắn kết trong cán bộ, công chức, người lao động

Một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Công đoàn là việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên đã được Công đoàn Văn phòng thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động không ngừng được cải thiện và nâng lên, tạo tâm lý phấn khởi, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ Văn phòng

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Công đoàn Văn phòng, các Tổ Công đoàn cần tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đề ra. Xin đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của Công đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ Văn phòng như sau :

- Tiếp tục quán triệt và nhất quán thực hiện nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn. Đảng ủy cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn.

- Tiếp tục đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động.

- Các Chi bộ, Tổ công đoàn cần xây dựng kế hoạch cụ thể hơn để theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng những đoàn viên công đoàn ưu tú, tạo cho họ có điều kiện phấn đấu và thể hiện năng lực, phẩm chất chính trị, trách nhiệm công việc cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Công đoàn cần tiếp tục lựa chọn, phát động các phong trào thi đua thiết thực, thực chất, gắn liền với các chủ trương, định hướng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (như ứng dụng thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan dân cử), qua đó vừa phát huy vai trò của Công đoàn, vừa đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các Chi bộ. Ngoài ra, Công đoàn Văn phòng cũng cần phát động các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… góp phần xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, tiến bộ, tác phong làm việc nghiêm túc. Qua các phong trào thi đua cần phát hiện, suy tôn, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc để động viên, khích lệ tinh thần trong đoàn viên công đoàn.

- Phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong cơ quan.

- Các Tổ Công đoàn cần làm tốt việc nắm bắt kịp thời, nhanh chóng các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để phản ánh, trao đổi kịp thời với Chi bộ, báo cáo lên Ban chấp hành Công đoàn để báo cáo Đảng ủy (nếu cần thiết), qua đó Đảng ủy, các Chi bộ nắm bắt tốt hơn tư tưởng của Đảng viên, đoàn viên công đoàn./.