Đoàn khảo sát tại di tích Đền Cờn

Di tích Đền Cờn gồm hai đền là Đền Cờn trong và Đền Cờn ngoài, là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Qua khảo sát thực tế cho thấy, người dân đến thăm viếng, thắp hương tại di tích rất đông, công tác tổ chức và hoạt động của di tích bài bản, quy củ, tại di tích thành lập 4 Tổ (Tổ Lễ nghi, Tổ Bảo vệ và phục vụ, Tổ Giảng thẻ, Tổ Viết sớ); không có hiện tượng ăn xin, chèo kéo khách; chen lấn, xô đẩy tại di tích; công tác tiếp nhận, quản lý nguồn công đức thực hiện theo đúng quy định,…

Tuy nhiên, công tác vệ sinh tại di tích Đền Cờn còn chưa đảm bảo, quy hoạch khu di tích còn chậm, khu vực gửi xe chật hẹp chưa đáp ứng nhu cầu,…Tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo địa phương và Ban Quản lý di tích đã đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, ban hành quy định chia tỷ lệ nguồn công đức phù hợp để Bản Quản lý di tích có nguồn kinh phí chi hoạt động; đồng thời có quy định về giá các loại dịch vụ tín ngưỡng, tâm linh để thực hiện thống nhất.

Nhiều du khách đến thăm viếng Đền Cuông

Di tích Đền Cuông là di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua khảo sát cho thấy, Ban Quản lý di tích đã thực hiện tốt công tác quản lý di tích, công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị lịch sử của di tích đến với người dân ngày càng hiệu quả; công tác tiếp nhận và quản lý nguồn công đức đã thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, mặc dù là một trong những di tích có ý nghĩa, giá trị lịch sử lớn nhưng so với các di tích khác, nguồn thu công đức tại di tích Đền Cuông không lớn, do đó nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích và chi trả cho lao động hợp đồng tại di tích còn khó khăn. Việc phát huy, kết nối giữa di tích Đền Cuông với các điểm di tích khác như Miếu thờ công chúa Mị Châu, Miếu thờ Thần Kim Quy, Chùa Long Sơn để phát huy giá trị, thu hút khách chưa được thực hiện tốt.

Tại các buổi khảo sát, làm việc, Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề nghị của địa phương, Ban Quản lý di tích Đền Cờn, Đền Cuông. Đồng thời, đề nghị các Ban Quản lý di tích tiếp tục làm tốt công tác quản lý, tổ chức hoạt động, phát huy giá trị các di tích, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách đến với di tích./.