bna_img_8773.jpg
Quang cảnh phiên làm việc chiều 3/7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, điều hành.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bổ sung phân cấp thêm trên 6 lĩnh vực

Việc ban hành đề án nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp; của UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương, với UBND cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm các yêu cầu: giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; bộ máy chính quyền các cấp vận hành một cách thông suốt, thống nhất; vai trò chủ đạo, sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

bna_img_8688.jpg
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, việc phân cấp nhằm giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, cho ý kiến hoặc phê duyệt ở cấp cao hơn đối với những vấn đề đã được quy định bằng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn.

bna_img_8643.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương nội dung phân cấp gồm 2 nhóm:

Nhóm một gồm những nội dung đã phân cấp và tiếp tục thực hiện phân cấp gồm 8 lĩnh vực đã có các văn bản phân cấp gồm: Du lịch; NN&PTNT, Khoa học và công nghệ; xây dựng; Giao thông vận tải; Văn hóa và thể thao; Nội vụ và Y tế.

Nhóm hai gồm những nội dung phân cấp bổ sung trên 6 lĩnh vực: Công Thương (3 nội dung), Giáo dục và Đào tạo (2 nội dung); xây dựng (6 nội dung); giao thông và vận tải (2 nội dung), LĐ -TB&XH (2 nội dung), NN&PTNT (1 nội dung).

Phân cấp gắn với hậu kiểm

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu sau khi Đề án trình HĐND tỉnh thông qua, cần tổ chức quán triệt thường xuyên để người dân biết và thực hiện các thủ tục ở cấp được phân cấp.

bna_img_8743.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, các nội dung được phân cấp cần được quy định rõ ràng vì trong các nội dung vừa được bổ sung mới có những nội dung cấp huyện phân cấp cho cấp xã sau khi được UBND tỉnh phân cấp.

Mặt khác, để thực hiện các nội dung được phân cấp sẽ gắn liền với bộ máy, tổ chức, con người, kinh phí thực hiện, do đó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có hướng dẫn cụ thể; gắn với đó phải tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm nhất là trong thời gian đầu, để quán xuyến, đôn đốc, nhắc nhở cấp được phân cấp; nếu vượt quá khả năng cấp dưới phải thu hồi về, không được để sai sót trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh tinh thần chung của Nhà nước đẩy mạnh phân cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, nếu trong quá trình thực hiện thấy vấn đề cần phải phân cấp thì tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền, mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

bna_img_8618.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 88-Ctr/TU, ngày 20/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; bàn, ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna_img_8651.jpg
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Tờ trình Đề án tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án được ban hành gắn với 9 nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.