Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ quan Thi hành án dân sự đã ban hành 979 quyết định thi hành án (số việc thi hành án thụ lý mới), trong đó có 909 quyết định thi hành án chủ động, 70 quyết định thi hành án theo yêu cầu. Mặc dù lượng hồ sơ và số tiền phải thi hành lớn song Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp đã tích cực thi hành đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo sát sao đối với công tác thi hành án dân sự; khuyến khích đội ngũ công chức ra sức thi đua, từ đó nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính. Vì vậy, tỷ lệ thi hành cả về vụ việc và số tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; việc thụ lý, ra quyết định về thi hành án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án tương đối kịp thời, chính xác.

Đồng chí Quán Vi Xuân, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác thi hành án huyện

Mặc dù vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án cho người dân chưa sâu rộng nên người phải thi hành án còn chưa thật sự hiểu biết về thi hành án. Một số hồ sơ tiêu hủy vật chứng còn chậm so với thời gian quy định; việc xác minh điều kiện thi hành án có một số hồ sơ còn chậm. Năm 2023, số tiền thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu của Cục thi hành án tỉnh giao (đạt 52,87%, vượt 5,37% trên số tiền có điều kiện thi hành) nhưng số tiền chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn chiếm tỉ lệ 47,13%. 

Đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế tiếp thu các phản ánh của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp. Đồng thời, đề nghị Chi cục thường xuyên xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án, bám việc, giải quyết dứt điểm các hồ sơ có điều kiện thi hành; tập trung xác minh các hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm để làm thủ tục đề nghị xét miễn, giảm; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp trên đề ra; phối hợp với các ngân hàng  thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản đã thế chấp trong các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng để bán đấu giá theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật về thi hành án dân sự cho người dân; tập huấn, nâng cao kỹ năng vận động, thuyết phục và kỹ năng xây dựng văn bản cho cán bộ, công chức trong đơn vị./.