Toàn cảnh buổi làm việc

Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy công tác thi hành án hình sự, hành chính trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều cách làm hay, đạt được kết quả đáng ghi nhận; cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Mặc dù kết quả thi hành án năm 2023 vượt chỉ tiêu được giao, tuy nhiên số vụ việc và số tiền có điều kiện chuyển sang năm 2024 vẫn còn nhiều, nhất là về số tiền phải thi hành. Trong đó một số vụ việc có điều kiện thi hành với số tiền phải thi hành khá lớn chưa được xử lý xong, một số vụ việc có điều kiện còn chậm tổ chức cưỡng chế thi hành. Việc giải quyết một số vụ việc trọng điểm, phức tạp vẫn còn vướng mắc, chưa xử lý dứt điểm. Kết quả thi hành án các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt được chưa cao.

Đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế tiếp thu các phản ánh của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương; đề nghị Chi cục tập trung rà soát, phân loại án chính xác, đúng pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với từng loại vụ việc, đặc biệt là những vụ việc trọng điểm, phức tạp. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, kiên quyết áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản và cưỡng chế; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thi hành một cách sâu sát, quyết liệt, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Tiếp tục phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành xong các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong các vụ việc liên quan đến các khoản thu cho ngân sách nhà nước và thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ chấp hành viên; tiếp tục tranh thủ sự lãnH đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện./.