Về phản ánh của cử tri Lo Văn Cường, Ban Dân tộc trả lời như sau:

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn I: 2016 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 22/8/2017, với tổng nguồn kinh phí đã được giao và thực hiện (Quyết định số 19/QĐ-STC ngày 09/01/2019 và Quyết định số 1187/QĐ-STC ngày 29/11/2019 của Sở Tài chỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018, 2019 từ Ngân sách Trung ương cho Ban Dân tộc thực hiện dự án) là: 28.181.000.000 đ (Hai mươi tám tỷ một trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạng mục chi không đúng quy định đã bị cơ quan điều tra thu hồi. Theo kết quả xét xử tại Bản án số 170/2021/HS-ST ngày 19/11/2021 của Tòa án nhân dân tinh Nghệ An, tổng số tiền sai phạm là 1.042.731.000 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng), trong đó có hạng mục mua máy cày là 224.500.000 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 342/2016/TT- BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước quy định “Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định hàng năm. Việc sử dụng vốn, kinh phí bổ sung có mục tiêu phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp ngân sách cấp dưới sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên”.Theo đó, số tiền 1.042.731.000 đồng thuộc nguồn Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn I: 2016 - 2020 đã kết thúc, Ban Dân tộc phải nộp trả ngân sách Nhà nước theo quy định.