Tập trung theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

Trong tháng 03/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đến nay đã có 20/20 đơn vị trả lời, giải quyết 43 kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; có 17/18 sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết 88/90 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh; 8/14 sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết 23/36 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh.

Một khu tái định cư thi công dở dang tại xã Nghi Đức, TP Vinh

Tổ chức sao y các văn bản chuyển kết quả giải quyết đến cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp thứ 17 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh đến cử tri và các địa phương có liên quan; đăng tải việc trả lời kiến nghị của cử tri trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An.

Quan tâm công tác tiếp dân và xử lý các đơn, thư

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời, giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong tháng 3/2024 có 14 công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh (trong đó có 07 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 05 đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 14/14 đơn, trong đó: lưu 08 đơn theo quy định của pháp luật; chuyển 06 đơn đến các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, như: chuyển đơn của ông Lương Văn Phú, trú tại bản Mường Hin, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong kiến nghị giải quyết liên quan đến công tác quản lý đất đai của UBND xã Tiền Phong và việc lấn chiếm đất nông nghiệp của các hộ gia đình sống liền kề; chuyển đơn của ông Phạm Văn Đồng, trú tại xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức, thành phố Vinh khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 46 đến Đại lộ Vinh – Cửa Lò; chuyển đơn của ông Lê Viết Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ kiến nghị liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐND huyện Tân Kỳ; chuyển đơn của ông Nguyễn Doãn Nam, trú tại cụm dân cư thuộc Lâm trường Con Cuông, thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân....

Nhìn chung, trong tháng 03/2024, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp thứ 17, cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phần lớn các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tăng cường theo dõi, rà soát, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết đơn thư, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.