1. Dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI.

2. Báo cáo tình hình KT-XH năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016.

3. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.

4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp nhiệm kỳ XVI.