- Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

- Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

- Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

- Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

- Dự án Luật Giá (sửa đổi)

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

- Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

- Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

- D án Luật Viễn thông (sửa đổi).

- Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự