- Báo cáo số 5478/BC-BNN-KH ngày 10/8/2023 của Bộ NN và PTNT về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

- Báo cáo số 255/BC-BTP ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp báo cáo khái quát một số nội dung cơ bản về các nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH.

hoặc xem và tải tại đây