Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

bna_img_0727-856cef3a94ce45b7a74387381b135f33.jpg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao; tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp được nâng lên và có bước trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên đều có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; thực hiện quy chế làm việc chưa nghiêm, thiếu dân chủ, lạm quyền hoặc buông lỏng lãnh đạo, vẫn còn tình trạng chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả thấp. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nơi, có lúc chậm đổi mới, thiếu linh hoạt và chưa sâu sát thực tiễn.

Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tâm huyết, trách nhiệm không cao, chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, còn đùn đẩy, né tránh việc khó, việc phức tạp; còn có hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, thậm chí có trường hợp vi phạm Điều lệ, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng có biểu hiện chủ quan, chưa thường xuyên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện chưa nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chưa coi trọng đúng mức và chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa được cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự chuyển biến đột phá, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định số 144- QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định về phát ngôn, trao đổi thông tin; cảnh giác với các thông tin xấu, độc; đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

2. Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong thực hiện các quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm, nêu gương, kiểm soát quyền lực, kê khai tài sản, thu nhập và trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân.

3. Tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền các cấp chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân. Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, quan tâm chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là ở cơ sở. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân để tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng. Rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và hệ thống quy định, quy trình công tác của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo; khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc lạm quyền, lộng quyền, vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi cản trở, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí.

Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và nội dung của Chỉ thị, chủ động rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cấp mình về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp, các ngành.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.