Thông tin văn bản:
74/NQ-HĐND
Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề " Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh