Thông tin văn bản:
73/NQ-HĐND
Nghị quyết nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh