Thông tin văn bản:
72/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2022
HĐND tỉnh