Thông tin văn bản:
41/NQ-HĐND
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh