Thông tin văn bản:
38/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
11/09/2023
HĐND tỉnh