Thông tin văn bản:
38/NQ-HĐND
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh