Thông tin văn bản:
37/NQ-HĐND
Nghị quyết Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/08/2022
HĐND tỉnh