Thông tin văn bản:
37/NQ-HĐND
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh