Thông tin văn bản:
36/NQ-HĐND
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
25/08/2022
HĐND tỉnh