Thông tin văn bản:
35/NQ-HĐND
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh