Thông tin văn bản:
32/NQ-HĐND
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
11/12/2020
HĐND tỉnh