Thông tin văn bản:
30/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh