Thông tin văn bản:
29/NQ-HĐND
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/11/2020
HĐND tỉnh