Thông tin văn bản:
28/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh