Thông tin văn bản:
27/NQ-HĐND
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh