Thông tin văn bản:
26/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
04/07/2021
HĐND tỉnh