Thông tin văn bản:
26/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh