Thông tin văn bản:
25/NQ-HĐND
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
04/07/2021
HĐND tỉnh