Thông tin văn bản:
25/NQ-HĐND
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh