Thông tin văn bản:
24/NQ-HĐND
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phân bổ vốn ngoài nước bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh