Thông tin văn bản:
24/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/11/2022
HĐND tỉnh