Thông tin văn bản:
24/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/12/2020
HĐND tỉnh